കുറിപ്പുകൾ (Short Notes)

പ്രധാന ദിവസങ്ങൾ

ഒക്ടോബർ

ഒക്ടോബർ 1 ലോകവൃദ്ധദിനം
ഒക്ടോബർ 1 ലോക പച്ചക്കറി ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 ലോക സംഗീത ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 ലോകരക്തദാന ദിനം
ഒക്ടോബർ 2 അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 2 ദേശീയ സേവനദിനം
ഒക്ടോബർ 3 ലോകപ്രകൃതി ദിനം
ഒക്ടോബർ 3 ലോകആവാസ ദിനം
ഒക്ടോബർ 4 ലോകമൃഗക്ഷേമദിനം
ഒക്ടോബർ 5 ലോകഅധ്യാപക ദിനം
ഒക്ടോബർ 6 ലോകഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 6 ലോകവന്യജീവി ദിനം
ഒക്ടോബർ 8 ദേശീയ വ്യോമസേനാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 9 ലോകതപാൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 10 ദേശീയ തപാൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 10 ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനം
ഒക്ടോബർ 12 ലോകകാഴ്ചാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 13 ലോക കലാമിറ്റി നിയന്ത്രണ ദിനം
ഒക്ടോബർ 13 സംസ്ഥാന കായിക ദിനം (കേരളം)
ഒക്ടോബർ 14 ലോക സൗഖ്യ ദിനം
ഒക്ടോബർ 14 വേൾഡ് സ്റ്റാന്റേർഡ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 ലോക വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 അന്ധ ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 16 ലോക ഭക്ഷ്യദിനം
ഒക്ടോബർ 17 ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
ഒക്ടോബർ 24 ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം
ഒക്ടോബർ 28 അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം
ഒക്ടോബർ 30 ലോക സമ്പാദ്യ ദിനം
ഒക്ടോബർ 31 ലോക പുനരർപ്പണ ദിനം

നവംബർ

നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി
നവംബർ 5 ലോക വനദിനം
നവംബർ 9 ദേശീയ നിയമസേവനദിനം
നവംബർ 10 ദേശീയ ഗതാഗതദിനം
നവംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസദിനം
നവംബർ 12 ലോക പക്ഷിനിരീക്ഷണ ദിനം
നവംബർ 14 - ദേശീയ ശിശുദിനം
നവംബർ 14 പ്രമേഹദിനം
നവംബർ 19 ലോക ടോയ്ലറ്റ് ദിനം
നവംബർ 19 പുരുഷദിനം
നവംബർ 19 പൗരാവകാശദിനം
നവംബർ 20 ലോക ഫിലോസഫി ദിനം
നവംബർ 21 ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം
നവംബർ 24 എൻ.സി.സി. ദിനം
നവംബർ 25 ലോക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണദിനം
നവംബർ 26 സ്ത്രീധനവിരുദ്ധ ദിനം
നവംബർ 26 ദേശീയ നിയമ ദിനം
നവംബർ 30 ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാദിനം

ഡിസംബർ

ഡിസംബർ 1 ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം
ഡിസംബർ 2 ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം
ഡിസംബർ 3 ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം
ഡിസംബർ 3 ലോക വികലാംഗദിനം
ഡിസംബർ 4 ദേശീയ നാവികദിനം
ഡിസംബർ 5 മാതൃസുരക്ഷാ ദിനം
ഡിസംബർ 7 ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം
ഡിസംബർ 7 ദേശീയ സായുധസേനാ പതാക ദിനം
ഡിസംബർ 10 ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനം
ഡിസംബർ 11 പർവ്വത ദിനം
ഡിസംബർ 12 മാർക്കോണി ദിനം
ഡിസംബർ 14 ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനം
ഡിസംബർ 16 ദേശീയ വിജയ ദിനം
ഡിസംബർ 18 ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷാവകാശ ദിനം
ഡിസംബർ 18 അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനം
ഡിസംബർ 23 ദേശീയ കർഷക ദിനം
ഡിസംബർ 24 ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനം

Visitor-3489

Register / Login