കുറിപ്പുകൾ (Short Notes)

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

 • 'സപ്തസോദരിമാർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളേവ?
  അസം, മേഘാലയ,മണിപ്പൂർ, നാഗാലാന്റ്,അരുണാചൽപ്രദേശ്,മിസോറം, ത്രിപുര
 • 'ഇന്ത്യയുടെ തേയിലസംസ്ഥാനം' എന്നറിയപ്പെ ടുന്നത് ഏതാണ്?
  അസം
 • ഏതു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ് 'ബിഹു'?
  അസം
 • വടക്കു-കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയെ വടക്കേ ഇന്ത്യയുമാ യി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴിയേത്?
  സിലിഗുരി ഇടനാഴി
 • വടക്കു-കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമേത്?
  അസം (1950 ജനവരി 26)
 • ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമേത്?
  അരുണാചൽപ്രദേശ്
 • വടക്കു-കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമേത്?
  അരുണാചൽപ്രദേശ്
 • 'ബൊട്ടാണിസ്റ്റുകളുടെ പറുദീസ' എന്നറിയപ്പെ ടുന്ന വടക്കു-കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമേത്?
  അരുണാചൽപ്രദേശ്
 • വൈഷ്ണവ സന്ന്യാസിയായിരുന്ന ശങ്കരദേവൻ രൂപംനൽകിയ അസമിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ന്യത്തരൂപമേത്?
  സാത്രിയ
 • 'ഇന്ത്യയുടെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം' എന്നറി യപ്പെടുന്നതേത്?
  അരുണാചൽപ്രദേശ്
 • വടക്കു-കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഏതാണ്?
  ഗുവാഹത്തി
 • നാഗാലാന്റിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ്?
  ഇംഗ്ലീഷ്
 • മണിപ്പൂരിനെ 'ഇന്ത്യയുടെ രത്നം' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?
  ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
 • മണിപ്പൂരിലെ സായുധനിയമത്തിനെതിരെ 2000 മുതൽ നിരാഹാരസമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ രാണ് 'മണിപ്പൂരിലെ ഉരുക്കുവനിത' എന്നറിയ പ്പെടുന്നത്?
  ഇറോം ശർമ്മിള
 • പ്രസിദ്ധമായ എൻടാങ്കി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥി തിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമേത്?
  നാഗാലാന്റ്
 • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യദ്വീപു കളിലൊന്നായ ബ്രഹ്മപുത്രാനദിയിലെ മാജുലി ദ്വീപ് ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ്?
  അസം
 • 'ലോകപ്രിയ' എന്നറിയപ്പെട്ട ഗോപിനാഥ് ബൊർ ദോളി ഏതു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നേതാവാ യിരുന്നു?
  അസം
 • "ടീ ട്രൈബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദിവാസിവി ഭാഗം ഏതു സംസ്ഥാനത്താണുള്ളത്?
  അസം
 • ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശികഭാഷകൾ സംസാ രിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത്?
  അരുണാചൽപ്രദേശ്
 • ഏതു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ് 'ബിഹു'?
  അസം
 • 'ഒഴുകിനടക്കുന്ന ഉദ്യാനം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെയ്ബുൾ ലാംജാവോ ദേശീയോദ്യാനം ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ്?
  മണിപ്പൂർ
 • 'ഓ മുർ അപുനാർ ദേശ് ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന , ഔദ്യോഗിക ഗാനം ഏതു സംസ്ഥാനത്തിന്റേതാണ്?
  അസം
 • നമേരി, ദിബ്രു-സൈഖോവ, ഒറാങ എന്നീ ദേശീ യോദ്യാനങ്ങൾ ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ്?
  അസം
 • നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികാരപരിധിയു ള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏകദൈഹിക്കോടതി ഏതാണ്?
  ഗുവാഹത്തി കോടതി
 • മുർലെൻ ദേശീയോദ്യാനം, ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
  മിസോറം
 • "കിഴക്കിന്റെ സ്കോട് ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലസ്ഥാനനഗരം ഏതാണ്?
  ഷില്ലോങ്ങ് (മേഘാലയ)
 • റാണി ഗൈഡിൻലി (Rani Gaidinliu) ഏതു സം സ്ഥാനത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധസമരങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
  നാഗാലാന്റ്

Visitor-3422

Register / Login