കുറിപ്പുകൾ (Short Notes)

അതിർത്തി രേഖകൾ

അതിർത്തി രേഖകൾ രാജ്യങ്ങൾ
Durand Line Pakistan - Afghanistan
Hindenburg Line Germany - Poland
Mason-Dixon Line Demarcation between four states in the United State.
Marginal Line Russia - Finland
Macmahon Line India - China
Medicine Line Canada - United States.
Order-Neisse Line Poland and Germany
Radcliffe Line India - Pakistan.
17th Parallel North Vietnam and South Vietnam
24th Parallel The line which Pakistan claims for demarcation between India and Pakistan. This, however, is not recognized by India
26th Parallel A circle of latitude which crosses through Africa, Australia and South America.
38th Parallel The parallel of latitude which separates North Korea and South Korea.
49th Parallel boundary between USA and Canada.

Visitor-3369

Register / Login