കുറിപ്പുകൾ (Short Notes)

മതങ്ങൾ

 • ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ഉള്ള മതമേത്?
  ക്രിസ്തുമതം
 • ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഇസ്ലാമിക ജനസംഖ്യ യുള്ള രാജ്യമേത്?
  ഇന്തോനേഷ്യ
 • ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 30 ശതമാനത്തിലേറെ ഹി ന്ദുമതവിശ്വാസികൾ ഉള്ള തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമേത്?
  ഗയാന
 • ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 97 ശതമാനത്തോളം ബുദ്ധ മതവിശ്വാസികളുള്ള രാജ്യമേത്?
  കംബോഡിയ
 • ഔദ്യോഗികമായി ഒരു മതത്തെയും പിന്തുണക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങിനെ അറിയപ്പെടുന്നു?
  മതേതര രാജ്യങ്ങൾ
 • വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുള്ള മതമേത്?
  ഇസ്ലാം
 • ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂതമതവിശ്വാ സികളുള്ള രാജ്യമേത്?
  അമേരിക്ക
 • യഹൂദരുടെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം ഏതുപേരിൽ അറി യപ്പെടുന്നു?
  തോറ
 • പുണ്യഗ്രന്ഥമില്ലാത്ത മതമായി അറിയപ്പെടുന്നതേത്?
  ഷിന്റോയിസം
 • വിശ്വാസികൾ കൂടുതലുള്ള ലോകത്തിലെ മൂന്നാ മത്തെ മതം ഏത്?
  ഹിന്ദുമതം
 • ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ബുദ്ധമതവിശ്വാസികളുള്ള രാജ്യമേത്?
  ചൈന
 • ഹീനയാനം, മഹായാനം എന്നിവ ഏതുമതത്തിലെ രണ്ടു പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളാണ്?
  ബുദ്ധമതത്തിലെ
 • ഏതുമതത്തിലെ പ്രബോധകൻമാരാണ് 'തീർത്ഥ ങ്കരൻമാർ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  ജൈനമതം
 • ഏതു മതവിഭാഗത്തിന്റെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമാണ് 'ഗ്ര മ്പ് സാഹിബ?
  സിഖ് മതം
 • ഏറ്റവുമധികം പാഴ്സി മതവിശ്വാസികളുള്ള രാ ജ്യമേത്?
  ഇന്ത്യ
 • ചൈനയിൽ പ്രചാരമുള്ള താവോയിസം എന്ന മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര്?
  ലാവോത്സു
 • 2014 ജനവരിയിൽ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗത്തിന്റെ പട്ടി കയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ മതവിഭാഗമേത്?
  ജൈനമതം
 • ദിഗംബരൻമാർ, ശ്വേതാംബരൻമാർ എന്നിവ ഏതു മതത്തിലെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളാണ്?
  ജൈനമതത്തിലെ
 • ഏതു രാജ്യത്തെ പ്രധാന മതവിശ്വാസമാണ് ഷിന്റോയിസം?
  ജപ്പാൻ
 • യഹൂദരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ എങ്ങിനെ അറി യപ്പെടുന്നു?
  സിനഗോഗ്
 • ഫയർ ടെമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാധനാലയം ഏതു മതവിശ്വാസികളുടേതാണ്?
  പാഴ്സികളുടെ
 • പാഴ്സസിമതം അഥവാ സൊരാസ്ട്രിയൻമതം ഉടലെടുത്തത് ഏതു രാജ്യത്താണ്?
  ഇറാൻ
 • ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാമതുള്ള രാജ്യമേത്?
  നേപ്പാൾ
 • ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയം ഏതുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
  പഗോഡ
 • ഏതു രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായുള്ള മതവിശ്വാസമാ ണ് കാവോഡായിസം?
  വിയറ്റ്നാം
 • പാഴ്സസികളുടെ പുണ്യഗ്രന്ഥം ഏതാണ്?
  സെന്ത് അവസ്ഥേ
 • ഏതുമതത്തിലെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമാണ് 'ത്രിപിടക'?
  ബുദ്ധമതം

Visitor-3246

Register / Login