Questions from ഗണിതം

Q : 'x' ജോലിക്കാര് ഒരു ജോലി 12 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തുതീര്ക്കും. എങ്കില് '2x' ജോലിക്കാര്ക്ക് അതിന്റെ പകുതി ജോലി ചെയ്തുതീര്ക്കാന് എത്ര ദിവസം വേണം?

(A) 6
(B) 4
(C) 3
(D) 12

Visitor-3405

Register / Login