Questions from ഗണിതം

Q : കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 5000 കമ്പ്യൂട്ടറുകള് വിറ്റ ഒരു കമ്പനി ഈ വര്ഷം 6589 കമ്പ്യൂട്ടറുകള് വിറ്റു. കമ്പനിയുടെ വളര്ച്ച എത്ര ശതമാനമാണ്?

(A) 24.11
(B) 31
(C) 31.78
(D) 24

Visitor-3242

Register / Login