ഗണിതം

 1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഏത് ?
  (A) 12,8,18
  (B) 10,3,4
  (C) 10,5,2
  (D) 7,10,1

 2. ആദ്യത്തെ എത്ര എണ്ണൽസംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് 105 ?
  (A) 15
  (Β) 12
  (C) 14
  (D) 10

 3. A:B = 3:5 B:C = 4:7 എങ്കിൽ A:B:C എത്ര?
  (a) 12:20:35
  (b) 20:12:35
  (c) 3:4:7
  (d) 35:12:20

 4. 5.236/ 0.05236 ന്റെ വില ?
  (A) 10
  (B) 100
  (C) 1000
  (D) 0.01

 5. ഒരു സംഖ്യയുടെ 20% നോട് 20 കൂട്ടിയാല് ആ സംഖ്യ കിട്ടും. സംഖ്യയേത്?
  (A) 20
  (B) 25
  (C) 30
  (D) 40

 6. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ 20% ജീവനക്കാര് 2 കാര് മാത്രം ഉള്ളവരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ 40% ത്തിന് 3 കാര് ഉണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാര് ഒരു കാര് മാത്രം ഉള്ളവരും ആണ്. എങ്കില് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളില് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് ഏത്?
  (A) ആകെ ജീവനക്കാരുടെ 20% ന് മാത്രം 3 കാറുകള് ഉണ്ട്.
  (B) ആകെ ജീവനക്കാരുടെ 48% മാത്രം ഒരു കാറിന്റെ ഉടമകളാണ്
  (C) ആകെ ജീവനക്കാരുടെ 60% ന് 2 കാറെങ്കിലും ഉണ്ട്
  (D) മുകളില് പറഞ്ഞവയൊന്നും ശരിയല്ല
 7. Show Answer (B) ആകെ ജീവനക്കാരുടെ 48% മാത്രം ഒരു കാറിന്റെ ഉടമകളാണ്

 8. 12 % സാധാരണ പലിശ കിട്ടുന്ന ബാങ്കിൽ ഒരു തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതു ഇരട്ടി ആകാൻ എത്ര വർഷം വേണം
  (A) 5
  (B) 8
  (C) 6
  (D) 4

 9. വിട്ടുപോയ ഭാഗത്തു വരുന്ന സംഖ്യ ഏത്? 6,11,18,........,38,51
  (A) 25
  (B) 28
  (C) 27
  (D) 32

 10. അച്ചുവിന് 15 വയസ്സും അമ്മുവിന് 6 വയസ്സും ഉണ്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുവരുടെയും വയസ്സുകളുടെ തുക 35 ആകും ?
  (A) 7
  (B) 5
  (C) 9
  (D) 8

 11. അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോട് 1 കൂട്ടിയാൽ 289 കിട്ടും, സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ?
  (A) 14, 12
  (B) 16, 18
  (C) 24, 22
  (D) 26, 28

Send Feedback

two + one =