ഭൗതികശാസ്ത്രം

 1. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം?
  (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം
  (B) വൈദ്യുതോർജം - യാന്ത്രികോർജം
  (C) യാന്ത്രികോർജം - കാന്തികോർജം
  (D) വൈദ്യുതോർജം - രാസോർജം
 2. Show Answer (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം

 3. ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
  (a) റുഥർ ഫോർഡ്
  (b) ഐൻസ്റ്റീൻ
  (c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
  (d) H.J. ഭാഭ
 4. Show Answer (b) ഐൻസ്റ്റീൻ

 5. പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത്?
  (A) വാട്ട്
  (B) ജൂൾ
  (C) ന്യൂട്ടൻ
  (D) സെക്കന്റ്
 6. Show Answer (A) വാട്ട്

 7. മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകം
  (a) പൊട്ടാസ്യം-40
  (b) കോബാൾട്ട്-60
  (c) അയഡിൻ-131
  (d) പ്ലൂട്ടോണിയം-238
 8. Show Answer (a) പൊട്ടാസ്യം-40

 9. വൈദ്യുത ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം
  (a) വൈദ്യുതോർജം രാസോർജം
  (b) വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജം
  (c) വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജ്ജം
  (d) വൈദ്യുതോർജം ആണവോർജം
 10. Show Answer (b) വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജം

 11. ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ?
  (A) ഡയോപ്റ്റർ
  (B) ഡെസിബെൽ
  (C) ഫാരഡ്
  (D) വാട്ട്
 12. Show Answer (A) ഡയോപ്റ്റർ

 13. ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോത്
  (A) പ്രകാശവർഷം
  (B) അസ്ട്രോ ണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്
  (C) നോട്ടിക്കൽ മൈൽ
  (D) കിലോമീറ്റർ
 14. Show Answer (B) അസ്ട്രോ ണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്

 15. തറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ സ്ഥിതികോർജം എത്രയായിരിക്കും?
  (A) പൂജ്യം
  (B) 9.8 ജൂൾ
  (C) 10 ജൂൾ
  (D) 39.2 ജൂൾ
 16. Show Answer (A) പൂജ്യം

 17. ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങള്‍?
  (A) വായു , ചൂട്‌
  (B) വായു , ഈര്‍പ്പം
  (C) വായു , ഓക്‌സിജന്‍
  (D) ഈര്‍പ്പം , ചൂട്‌
 18. Show Answer (B) വായു , ഈര്‍പ്പം

 19. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം :
  (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം
  (B) വൈദ്യുതോർജം - യാന്ത്രികോർജം
  (C) യാന്ത്രികോർജം - കാന്തികോർജം
  (D) വൈദ്യുതോർജം - രാസോർജം
 20. Show Answer (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം

Send Feedback

two + one =