മാതൃക പരീക്ഷകൾ

വിഷയങ്ങൾ , പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാതൃക പരീക്ഷകൾ

റിപ്പോർട്ടുകൾ

പരീക്ഷകളിലെ സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ സ്വയം വിലയിരുത്താം

ഇന്ഫോഗ്രാഫിക്സ് നോട്സ്

പഠനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും , ഓർമയിൽ നില്ക്കുനതിനും ചിത്രങ്ങളോടു കൂടിയ നോട്സുകൾ

പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

പൊതുവിജ്ഞാനം (GK)

ജീവശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, ജന്തുസസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ഭൗതികസസ്ത്രം, പ്രപഞ്ചം, കമ്പ്യൂട്ടർ, കേരളം, ഇന്ത്യ ലോകം, കായികം, സിനിമ, ബഹുമതികൾ

സമകാലികം (Current Affiars)

ശാസ്ത്രം, ഇന്ത്യ , ഐ ടി, നിയമം, സാമ്പത്തികം, കായികം, കേരളം, നിയമനങ്ങൾ, പുരസ്കാരങ്ങൾ, ലോകം.

English

Phrasal and Verbs, Synonyms, Antonyms,One word substitutions, Confused words

മലയാളം

മലയാളത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, വിഭക്തി, വചനം, നാമം, വിശേഷണം, സന്ധി വാക്യം, സമാസം, ചിഹ്നം, ദ്യോതകം

ഗണിതം

സംഖ്യകൾ, ക്രിയകൾ, ഭിന്നസംഖ്യകൾ, ജ്യാമിതി, ഭിന്ന സംഖ്യകള്‍, ശതമാനം

യുക്തി പരീക്ഷ (Mental Ability)

ദിശയും ദൂരവും, ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തല്‍,സമാന ബന്ധങ്ങള,്‍ കലണ്ടര്‍,താരതമ്യങ്ങൾ, ക്ലോക്കും സമയവും,

Students Registered

0

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =